"> ارستر - ارسترها-arrester -سیستم ارستر -بهترین ارستر -ارستر خوب

ارستر

ارستر – ارسترها تجهیزاتی هستند که كار حفاظت ازسیستمهای مخابرات و الکترونیک،

در برابر نوسانات ناشي از رعدو برق را بر عهده دارند البته نقش ضربه گير هاي ولتاژ را نبايد از قلم انداخت .

سيستم حفاظت خارجي مخصوصا درقسمت انتهاي آن قدرت آني تخليه انرژي

زياد ايجاد شده از اصابت مستقیم را ندارد و گفته ميشود در لحظه اول

تنها ۵۰ درصد انرژي تخليه مي گردد و با توجه به  هم پتانسيل بودن

ساختمان امكان برگشت انرژي به داخل سايت و مورد حمله قرار دادن

آن موجود مي باشد ، با نصب ضربه گير ها اين امكان ازبين خواهد رفت .