"> انواع کارآفرینی | استارت آپ

انواع کارآفرینی

بتوانند شش نوع کارآفرینی را فهرست کنند و هر کدام را شرح دهند.
بتوانند تشخیص دهند که اگر قصد کارآفرینی دارند، کدام راه می‌تواند برای آنها مناسب باشد.
بتوانند برای هر یک از انواع کارآفرینی، در داخل کشور یا در سطح جهان مثال بزنند