"> دوره های آموزشی | استارت آپ

دوره های آموزشی


Businesspeople planning on a glass wall

باور جدی داریم که نسل جوان و آموخته کشور ظرفیت های فوق العاده برای آموزش به سایر افراد جامعه داشته و دارد . از آنجاییکه آموزش شاخصه مهم در اندازه گیری پیشرفت هر کشور بشمار میاید ،  آرادمانی توجه ویژه ایی به این امر مبذول داشته است .