"> صاعقه گیر فعال-صاعقه گیر -صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال-یهترین صاعقه گیر

صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر اکتیو
صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال سیستم حفاظت در برابر صاعقه LPS

سیستم حفاظت در برابر صاعقه که شامل دو بخش حفاظت خارجی و داخلی است.

توجه : در مواردی خاص، سیستم حفاظت در برابر صاعقه ممکن است تنها شامل بخش حفاظت خارجی و یا حفاظت داخلی باشد.

 

  سیستم حفاظت خارجی در برابرصاعقه

این سیستم شامل ترمینال هوایی،  هادی میانی و ترمینال زمین است .

 

  سیستم حفاظت داخلی در برابر صاعقه

كليه اقدامات اضافی نسبت به بند( 6-2-1)كه باعث کاهش اثرات الکترومغناطیسی حاصل از جریان صاعقه در منطقه مورد حفاظت می باشد.