"> صاعقه گیر پسیو | استارت آپ آرادمانی Lightning arrester-passive-صاعقه گیر - پسیو

صاعقه گیر پسیو

 

Lightning arrester-passive-صاعقه گیر – پسیو سیستم صاعقه گیر ایزوله شده از حجم مورد حفاظت

در این سیستم ، ترمینال هوایی و هادی میانی طوری نصب

می شوند که مسیر تخلیه جریان صاعقه با فضای مورد حفاظت ارتباطی نخواهد داشت.

 سیستم صاعقه گیر متصل شده به حجم مورد حفاظت (ایزوله نشده)

در این سیستم ، ترمینال هوایی و هادی میانی طوری بر

روی حجم مورد حفاظت قرار می گیرند که مسیر تخلیه جریان با آن در ارتباط است.