"> کارآفرینی دولتی | استارت آپ

کارآفرینی دولتی

به خاطر بسپارند که بحث کارآفرینی، قلمرو مطلق بخش خصوصی نیست.
بین مدیران دولتی به عنوان سیاست گذار کارآفرینی و مدیران دولتی کارآفرین تفاوت و تمایز قائل شوند.
برخی از موانع جدی رشد کارآفرینی دولتی را در ایران و جهان فهرست کنند و شرح دهند.